Administrator sp.z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   - Dariusz Cezary Wawrentowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej - Leszek Jerzy Leniec

Członek Rady Nadzorczej - Rafał Orłowski

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu Wspólników

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Powołaną może być jedynie osoba, która złożyła egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Członkostwo i pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest płatne. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków rady ustalana jest Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego liczy się podwójnie.

Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Członkowie wykonują we zadania osobiście.

Członkostwo i pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne. Spółka jest obowiązana jedynie do pokrycia niezbędnych kosztów ponoszonych przez Członków Rady z tytułu wykonywania funkcji.

Organizację Rady Nadzorczej oraz sposób wykonywania przez nią obowiązków określi uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności :

a) bada bilans oraz rachunek wpływów i strat co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wpływów, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusz, oraz przedstawia opinie w tych sprawach w Zgromadzeniu Wspólników.

b) przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- wnioskowanie lub zwoływanie Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień §22 aktu założycielskiego,

- wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec członków Zarządu, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników,

- nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

- zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności ; zasad ustalania wynagrodzenia pracowników Spółki.

- przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

- Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący obowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 14:25
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 14:30
Data edycji: czwartek, 5 maj 2016 09:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2298 razy
Ilość edycji: 5