Administrator sp.z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ

 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

(tekst jednolity)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.Stanowiący Janusz Puchalski i Władysław Niesiobęcki działający w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Pisz oświadczają, że zawiązują jednoosobową spółkę Gminy i Miasta Pisz jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2.1. Spółka prowadzona będzie pod firmą „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piszu.

 1. Spółka może posługiwać się skrótem Administrator” Sp. z o.o.

§3. Siedzibą Spółki jest miasto Pisz.

§4. Spółka prowadzić będzie działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. Spółka może powoływać oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach, wspólnych przedsiębiorstwach lub spółdzielniach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6.1 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.

 

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie:

 

08.12.Z Wydobywanie żwiru i pasku; wydobywanie gliny i kaolinu

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z Transport drogowy towarów

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§8. (uchylony)

 

§9. (uchylony)

§10. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w prasie lokalnej gmin, na terenie których znajdują się zasoby Spółki, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.1 ust.3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

II. ZASADY NAJMU

(uchylony)

III CZYNSZ

(uchylony)

IV.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§14.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.000 – (dwieście jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 2.110 (dwa tysiące sto dziesięć) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział.

 1. Udziały są równe i niepodzielne

 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 1(jeden) udział.

§15. Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości Gmina i Miasto Pisz.

§16. Udziały w kapitale zakładowym Spółki pokryte zostaną przez Gminę i Miasto Pisz w następujący sposób:

a) Gmina i Miasto Pisz obejmuje 1710 (jeden tysiąc siedemset dziesięć) udziałów po 100- złotych każdy udział w zamian za wkład niepieniężny o wartości 171.000 (tu siedemdziesięciu jeden tysięcy) złotych w postaci nieruchomości gruntowej – działki budowlanej położonej w Piszu, oznaczonej w obrębie 1 numerem geodezyjnym 481/5 (czterysta osiemdziesiątym pierwszym łamane piątym) o powierzchni 5538 m2 (pięciu tysięcy pięciuset trzydziestu ośmiu metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piszu, wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 13.021,

b) Gmina i Miasto Pisz obejmuje 400 (czterysta) udziałów po 100,- złotych każdy udział, o łącznej wartości 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych i pokrywa je gotówką.

§17.1 Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 3.000.000 zł. ( trzech milionów złotych) podjęta w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.

 1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego.

 2. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§18.1 W celu powiększenia kapitału obrotowego lub pokrycia strat bilansowych w kapitale zakładowym, Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do dwudziestokrotnej wartości udziału.

 1. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do objętych udziałów.

 2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§19.1 Udziały moga być zbywane i oddawane w zastaw.

 1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§20.1 Spółka może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi fundusz remontowy, na którym będą lokowane odpisy na remonty kapitalne. Środki z tego funduszu nie mogą być przeznaczone na inne cele.

 1. Fundusze inwestycyjne i remontowy będą lokowane wyłącznie w bankach lub obligacjach Skarbu Państwa lub komunalnych. Suma lokat w jednym banku lub grupie banków związanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 50 (pięćdziesięciu) % depozytu Spółki.

 2. Spółka może ponownie inwestować w dochody uzyskane z działalności wymienionej w §7 ust.2 niniejszego aktu założycielskiego, w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.

   

V.WŁADZE SPÓŁKI

 

§21. Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,

 2. Rada Nadzorcza,

 3. Zarząd.

   

I. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§22.1 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w siedzibie Spółki.

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje w celu rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej bądź Wspólników przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia żądania.

 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go

  w terminie przewidzianym w ust.2 oraz w wypadku gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie 14 dniu od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą

 1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

 2. Na Zgromadzeni Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

§23. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań, bilansu oraz rachunku wpływów i strat,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów oraz pokrycia strat,

 3. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków,

 4. ustalenie systemu ekonomicznego i finansowego oraz tworzenie funduszy Spółki,

 5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

 6. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki,

 7. podejmowanie uchwał z sprawie zbycia nieruchomości oraz zmiany aktu założycielskiego Spółki,

 8. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego lub przepisami prawa,

 9. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu,

 10. ustalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

 11. Uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.

 12. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

§24.1Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają podejmowania uchwał kwalifikowaną większością głosów. Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych udziałów.

 1. głosowanie jest jawne

 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami dotyczącymi spraw personalnych.

   

 1. RADA NADZORCZA

§25.1 Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu Wspólników

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Powołaną może być jedynie osoba, która złożyła egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 2. Członkostwo i pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest płatne. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków rady ustalana jest Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 3. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.

§26.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego liczy się podwójnie.

 2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej członków członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 3. Członkowie wykonują we zadania osobiście.

 4. Członkostwo i pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne. Spółka jest obowiązana jedynie do pokrycia niezbędnych kosztów ponoszonych przez Członków Rady z tytułu wykonywania funkcji.

 5. Organizację Rady Nadzorczej oraz sposób wykonywania przez nią obowiązków określi uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.

§27.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności :

a) bada bilans oraz rachunek wpływów i strat co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wznioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wpływów, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusz, oraz przedstawia opinie w tych sprawach w Zgromadzeniu Wspólników.

b) przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) wnioskowanie lub zwoływanie Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień §22 aktu założycielskiego,

b) wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec członków Zarządu, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników,

 1. nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

d) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

 1. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności :

a) (uchylony)

b) (uchylony)

 1. zasad ustalania wynagrodzenia pracowników Spółki.

 1. przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

 2. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący obowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

   

III ZARZĄD

§28. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę wobec Sądów, organów administracji państwowej i samorządowej oraz osób trzecich.

§29.1 Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.

 1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok, następnych cztery lata.

§30. Niniejszym Zgromadzenie Wspólników ustanawia pierwszy jednoosobowy Zarząd i powołuje do niego Romana Dobąrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

§31. Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów kodeks spółek handlowych lub akt założycielski Spółki.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§32. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

§33. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym aktem założycielskim stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

§34. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka została wpisana do rejestru handlowego.

§35. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Gmina i Miasto Pisz

§36. Wypisy aktu tego mogą być wydawane w swatającym, Wspólnikowi Spółce oraz Gminie i Miastu Pisz w dowolnej ilości.

§37. Pobrano opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie §69 ust.3 pkt1 rozp.Min.Fin. z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.nr136 poz.705 z późn.zm).

Tytułem wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z §2 i §6 rozp. Min. Spraw. Z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U.nr33, poz.146 z późn.zm) 1605,- zł.

Stosowanie do art.14 ust.10 pkt.2 i art.18 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.nr.11, poz 50 z 1993 roku z późn.zm) pobrano 22% podatku VAT od kwoty 1605,- złotych t.j. 353,10 złotych.

Za 5 wpisów tego aktu wpisanych pod odrębnymi numerami Repetytorium A pobrano 125 ,-zł,

Łącznie 2083,10 zł.

 

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 14:58
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 14:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2266 razy